ผลการดำเนินงาน

สรุปผลงานโครงการเมืองสมุนไพร เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน

ข้อมูลเมื่อวันที่ : 5  มีนาคม 2562

สรุปผลงานโครงการเมืองสมุนไพร เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน

           เมื่อวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2561  ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี โดย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  หอการค้าจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ร่วมกันจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ภายใต้ชื่องาน”มหกรรมเมืองสมุนไพร สบายดี กินดี อยู่ดี 4.0” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

          นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อผลักดันความเป็นเมืองสมุนไพรในแบบฉบับของอุดรธานี ซึ่งมีคณะกรรมการเมืองสมุนไพรจังหวัดอุดรธานี นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอกู่แก้ว อำเภอน้ำโสม อำเภอบ้านผือ โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือเริ่มที่การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยดำเนินการที่อำเภอกู่แก้ว อำเภอน้ำโสม และอำเภอบ้านผือ ที่เป็นตัวแทนของพื้นที่นำร่องในการสร้างให้อุดรธานี เป็นตัวอย่างของการพัฒนาเมืองสมุนไพรในกลุ่มจังหวัดสบายดี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในบทบาทของหน่วยวิชาการเข้ามาเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ 4.0 คือมีการพัฒนารูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 จึงได้จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 กรกฎาคม 2561

          นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวอีกว่า จังหวัดอุดรธานี มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนด้านสมุนไพร จึงได้มีการวางแผนที่จะรักษาไว้ซึ่งป่าอันอุดมสมบูรณ์ส่งเสริมให้มีการปลูกเพิ่ม วางแผนการรักษาไว้ซึ่งเรียกว่าสมุนไพรเชิงอัตลักษณ์ เช่น อำเภอกู่แก้ว ที่มีประวัติศาสตร์ มีอโรคยศาลา หรือโรงพยาบาลในปัจจุบันมีป่าสมุนไพรดั้งเดิม คือ ป่าดงพึ่ง ป่าดอนสีเสียด ที่อำเภอกู่แก้วมีต้นสมอพิเภกขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาเป็นหนึ่งในตำรับตรีผลา ด้านอำเภอน้ำโสม มีการถอดบทเรียนการถอดตำราออกมาเป็นตำรับยาตามรถยา ตัวยา 9 รส ยาเรียนรู้สมุนไพรกลุ่มอบ ประคบ ส่งเสริมเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรขมิ้นชัน ไพล เพื่อผลิตเป็นยาสมุนไพรและทำเป็นผลิตภัณฑ์ กลุ่มเสริมความงามผิวพรรณ โดยความร่วมมือของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ดูแลในเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษตามมาตรฐาน เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรที่อ่างเก็บน้ำนาเมืองไทย ส่วนอำเภอบ้านผือ ส่งเสริมการปลูกหญ้าหวาน ซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้ รวมถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หญ้าหวานน้ำเชื่อม ชาชงหญ้าหวาน นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมเรื่องการทำข้าวเม่าสมุนไพรที่ อบต.กลางใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวเม่า สามารถผลิตข้าวเม่าได้วันละ 200 กิโลกรัม ตามฤดูกาลต่อไป