ผลการดำเนินงาน

งานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 “เมืองสมุนไพร สบายดี กินดีอยู่ดี 4.0”

ข้อมูลเมื่อวันที่ : 5  มีนาคม 2562

งานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 “เมืองสมุนไพร สบายดี กินดีอยู่ดี 4.0”

          เมื่อวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2561  ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี โดย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  หอการค้าจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ร่วมกันจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ภายใต้ชื่องาน”มหกรรมเมืองสมุนไพร สบายดี กินดี อยู่ดี 4.0” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

          นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้สมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย ได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน  โดยส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดยารักษาโรค  เน้นการใช้ยาสมุนไพร ทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน ตลอดจนส่งเสริมการเกษตรเพาะปลูกสมุนไพรในแต่ละชุมชน ช่วยกระจายโอกาส  และสร้างรายได้ให้กับชุมชน   และให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเมืองสมุนไพร ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แกผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น

          สำหรับจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรสมุนไพรตามศักยภาพของพื้นที่  โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพาะปลูกพืชสมุนไพร  พร้อมกันนี้ได้มีการขยายผลการดำเนินการไปยังจังหวัดต่างๆในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งในจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมการเกษตร โดยส่งเสริมการเพาะปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ ที่มีศักยภาพ และมีการตั้งกลุ่มวิสาหกิจนำร่องแล้วในหลายพื้นที่ รวมทั้งในโรงพยาบาลชุมชน เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชุมชนอำเภอน้ำโสม/รพ.น้ำโสม อ.บ้านผือ และอำเภอกู่แก้ว ดังกล่าว

          ทั้งนี้ยังมีการส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพร ที่เด่นๆ ทุกจังหวัดโดยการร่วมมือของเอกชน  เช่น จังหวัดเลย คือ กระชายดำ  หนองคายคือ ปลาไหลเผือกน้อย บึงกาฬได้แก่ สิรินธรวัลลี หรือ ต้น 32 ปันดง/ปะดง หนองบัวลำภู ได้แก่ ดาวอินคา และจังหวัดอุดรธานี คือ ส่วนต่างๆของดอกบัวแดงนอกจากนี้ในแต่พื้นที่ก็มีพืชสมุนไพร ที่ชาวบ้านใช้หรือ เคยใช้ในหารรักษาโรคพื้นบ้านมากมายหลายชนิด ซึ่งพืชสมุนไพรทั้งหลายดังกล่าว สามารถสร้างรายได้ สร้างตลาดสมุนไพร เพิ่มมูลค่าเพิ่ม ให้กับแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

          ซึ่งการดำเนินการโครงการเมืองสมุนไพรในส่วนของจังหวัดอุดรธานีนั้น เป็นไปตามส่วนหนึ่งของ 6 ยุทธศาสตร์ 24 กลยุทธ์ ตามแผนการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ปี 2561-2564 คาดหมายว่าการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นการช่วยการกระจายและปลุกกระแสความตื่นตัว เกิดความเชื่อมั่นที่จะใช้พืชสมุนไพรมาช่วยในการรักษาโรค อาการเจ็บป่วยต่างๆมากขึ้น และมีเป้าหมายในการพัฒนาสมุนไพร ให้ใช้ได้กับกิจการต่างๆ เช่น กิจการกีฬา และสมุนไพรเพื่อการท่องเที่ยวในอนาคต ต่อไป