ผลการดำเนินงาน

ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 8 ในวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลเมื่อวันที่ : 25  ตุลาคม 2560

กำหนดการ
ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 8
ในวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

*********************************************************************************

วันที่ 25 กันยายน 2560
เวลา 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา 09.00 - 09.30 น. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารท้องถิ่น (โดยฝ่ายบริหารทั่วไป)
เวลา 09.30 - 12.00 น. 1.การสมัครเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
                                  อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                               2. การประชุมชี้แจงข้าราชการเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

 - ผู้ว่าราชการจังหัดอุดรธานี
 - หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุดรธานี

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประธานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 16.00 น. การประชุมชี้แจงข้าราชการและบรรยายให้ความรู้

โดย  - ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
       - ผู้อำนวยการกลุ่มงาน สถจ.อุดรธานี แจ้งข่าวสาร
โดย  - ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุดรธานี
       - ประธานชมรมนายก อบต.
       - ประธานชมรมปลัด อปท.

***************************

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม