ผลการดำเนินงาน

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ภายใต้คณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธาน

ข้อมูลเมื่อวันที่ : 10  ตุลาคม 2560

จังหวัดอุดรธานี สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60 ที่ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุดรธานี

 

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว กิจกรรมประกอบด้วย การเรียนรู้ ทรัพยากร กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมสำรวจ รวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร , การใช้ประโยชน์ กิจกรรมอนุรักษ์ใช้ประโยชน์และการวางแผน และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

 

จังหวัดอุดรธานีมีโรงเรียนที่ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ประสบผลสำเร็จเป็นต้นแบบให้กับชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ประกอบด้วย โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชาอนุเคราะห์ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา โรงเรียนกุมภวาปี โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช และโรงเรียนหนองยางชุมวิทยา เป็นต้น