ประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน

สรุปผลงานโครงการเมืองสมุนไพร เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน

ประกาศเมื่อ : 5  มีนาคม 2562

อ่านต่อ...


งานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 “เมืองสมุนไพร สบายดี กินดีอยู่ดี 4.0”

ประกาศเมื่อ : 5  มีนาคม 2562

อ่านต่อ...


ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 8 ในวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประกาศเมื่อ : 25  ตุลาคม 2560

อ่านต่อ...


การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ภายใต้คณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธาน

ประกาศเมื่อ : 10  ตุลาคม 2560

อ่านต่อ...